ALGEMENE VOORWAARDEN OMBRE ACADEMY – FILLERS WITHOUT NEEDLES

Fillers without Needles is een opleiding die deel uitmaakt van Ombre Academy. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Ombre Academy afsluit.

Voordat u zich opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

  1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de deelnemer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via OMBRE ACADEMY diensten bestelt en/of afneemt.
1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Ombre Academy.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  1. INSCHRIJVINGEN

2.1 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.3 Lessen van Ombre Academy kunnen uitsluitend worden gevolgd indien u zich hebt ingeschreven, het voorschot heeft betaald en een inschrijfbevestiging per email heeft ontvangen.

2.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 2 en 8 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. DUUR OPLEIDING

3.1 Al onze opleidingen zijn 1, 2, 3 of 4 dagen. Elke dag duurt van 9:30 tot 17:00 uur, tenzij anders vermeld.

3.2 De lessen beginnen precies op tijd. Gelieve daarom altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en het weer. Mocht u 60 minuten of meer te laat komen dan zal deze lesdag vervallen – zonder teruggaven van uw reeds betaalde voorschot en met betaling van het resterende openstaande lesgeld. U dient dus het gehele lesgeld te voldoen.

  1. AFMELDEN ANNULERING DEELNEMER / HERROEPINGSRECHT

4.1 Ombre Academy heeft een B2B (business to business) webshop, herroepingsrecht is hier dus niet van toepassing.

4.2 Het betaalde voorschot is nooit restitueerbaar.

4.3 Uw deelnamebevestiging is nooit overdraagbaar.

4.4 Bij een overmacht situatie zoals het overlijden van eerstegraads familie lid, zal Ombre Academy proberen om u in te plannen bij een training op een andere datum, met doorschuiven van het betaalde voorschot. Hierin kan OA éénmaal een alternatieve datum aanbieden, mocht deze niet voor u passen dan vervalt alsnog uw voorschot.

4.5 Bij “no show” heeft u geen recht tot terug eisen van uw lesgeld en wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht.

  1. ANNULERING / VERPLAATSEN OMBRE ACADEMY

5.1 Ombre Academy heeft het recht om zelf de opleiding te annuleren.
Annulering rede I: Als blijkt dat teveel studenten afkomstig zijn van een bepaalde regio. Het voorschot zal binnen 14 dagen terug worden gestort.
Annulering rede II: Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de juiste vooropleiding / certificaten heeft of indien u niet voldoet aan de specifieke eisen die beschreven staan.
Ombre Academy is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.

5.2 Ombre Academy is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of opleiding de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.

5.3 Ombre Academy is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en het eventueel betaalde voorschot gerestitueerd.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Ombre Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus, noch na het deelnemen.

6.2 Tijdens de workshop en/of opleiding wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Ombre Academy is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

  1. PRAKTIJK

7.1 Bij het praktijkgedeelte staat Ombre Academy nooit toe dat in er op elkaar geoefend wordt. U werkt op modellen die door uzelf worden meegebracht. De modellen mogen enkel deelnemen aan het praktijk gedeelte en niet aan het theoriegedeelte.

7.2 Modellen dienen geen contra-indicaties te hebben en alle voorzorg regels in acht te hebben genomen, alsmede alle nazorg adviezen op te volgen. Al deze regels heeft u schriftelijk per email van ons ontvangen, zodat u deze 1 op 1 kunt kopiëren en correct dient door te geven aan uw model(len).

  1. HUISREGELS OMBRE ACADEMY

8.1 Roken is binnen het pand van Ombre Academy niet toegestaan.

8.2 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan op beeld opnamen zonder dat je hiervoor toestemming hebt gekregen.

8.3 Tijdens de opleiding is het nooit toegestaan op geluidsopnamen te maken.

8.4 De gemaakte beeldopnames c.q. foto opnames mogen alleen na overleg, en toestemming gedeeld / openbaar gemaakt worden.

 

  1. AUTEURSRECHT OPLEIDINGSMATERIAAL / EIGENDOMSRECHT

9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Ombre Academy toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9.3 Het werkboek wordt maar éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden, en tevens mag niks uit het werkboek openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook (social media, derden).

10. OVERIG

10.1 Ombre Academy behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

10.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

10.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft Ombre Academy het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

11.2 Op een met de deelnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit een overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ombre Academy ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.